Vedtægter

Copyright©Hørsholm Fotoklub

 

VEDTÆGTER

for

HØRSHOLM FOTOKLUB


Generelt:

§ 1. Klubbens navn er HØRSHOLM FOTOKLUB.

§ 2. Klubbens formål er at samle personer med foto som hobby, samt at skabe et

fællesskab for fremme af denne interesse gennem oplysende og inspirerende

virksomhed med sigte på kreativ fotografi.

§ 3. Klubben har hjemsted i Hørsholm. Klubben har adresse hos den til enhver tid

værende formand.

§ 4. Enhver med interesse for fotografi kan optages som medlem af klubben.

Anmodning om optagelse stiles til bestyrelsen.


Klubbens bestyrelse:

§ 5. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges

på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges 1 suppleant. Alle

vælges for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. På ulige årstal er 3

bestyrelsesmedlemmer på valg, og på lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1

suppleant.

§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger af sin midte en formand.

§ 7. Bestyrelsen kan fastsætte sin egen forretningsorden.


Regnskab og revision:

§ 8. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen. Alle

medlemmer betaler samme kontingent.

§10. Kontingentet betales forud for ét år. Betalt kontingent refunderes ikke ved

udmeldelse af klubben.

§ 11. Påtænkte nyanskaffelser eller andre udgifter, der overstiger 5.000 kr., skal

forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 12. Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens godkendelse.

§ 13. Til kritisk at overvåge regnskabets førelse vælger generalforsamlingen blandt

medlemmerne en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år ad gangen.

Hverken revisor eller revisorsuppleant må være medlem af klubbens bestyrelse

eller suppleant til denne.

§ 14. Kassereren udarbejder ved regnskabsårets afslutning et årsregnskab, der revideres

af klubbens revisor. Hvis kassereren nedlægger sit hverv inden regnskabsårets

udløb, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode. Dette revideres af

klubbens revisor.

§ 15. For de aftaler, som bestyrelsen indgår, hæfter klubben kun ved sin formue.

Medlemmerne hæfter ikke for klubbens forpligtelser.


Generalforsamlingen:

§ 16. Generalforsamlingen er HØRSHOLM FOTOKLUB’s højeste myndighed. Alle

fremmødte medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, er stemmeberettigede

på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen, som revisor eller som

suppleanter. Valg in absentia kan finde sted ved forudgående skriftligt samtykke

fra den pågældende.

§ 17. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal varsles senest

30 dage før afholdelse ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med

angivelse af dagsorden, samt med medsendt revideret regnskab..

§ 18. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende

punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af næste års kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuel suppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 19. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være

bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

§ 20. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal ved

håndsoprækning. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinær

generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer

herfor.

§ 21. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på bestyrelsens foranledning.

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når mindst halvdelen af

klubbens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned derefter.

§ 22. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst en uges varsel ved

skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer med angivelse af dagsorden. På

denne ekstraordinære generalforsamling kan afgøres forslag, uanset de mødte

medlemmers antal. Vedtægtsændringer dog som angivet i § 20.

§ 23. Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af

fremmødte.

 

Diverse bestemmelser:

§ 24. Restancer: Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent, udsender

bestyrelsen efter passende tid en påmindelse. Betales kontingentet stadig ikke,

betragtes det pågældende medlem som ekskluderet af klubben.

§ 25. Eksklusion: Klubbens bestyrelse kan ekskludere et medlem, hvis den pågældende

groft skader klubbens interesser.

§ 26. Klubbens kassebeholdning: Kun klubbens formand og kasserer kan disponere

over klubbens midler.

§ 27. Tegningsret: Klubben tegnes af dens formand sammen med to af bestyrelsens

øvrige medlemmer.


Opløsning af klubben:

§ 28. Beslutning om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling,

når mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 29. Ved opløsning af klubben overdrages eventuelle aktiver til velgørende formål.Disse vedtægter er vedtaget på HØRSHOLM FOTOKLUB’s stiftende generalforsamling

den 15. september 2010.